Quản trị dòng tiền

Nguyễn Hải Tâm

(0)

499.000đ

Kế toán cơ bản ngành F&B Online

Vũ Việt Hương

(2)
799.000đ
299.000đ

Kế toán căn bản ngành F&B

Vũ Việt Hương

(2)
1.000.000đ
890.000đ

Lập Báo Cáo Tài Chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Trịnh Hồng Khánh

(5)
2.000.000đ
1.400.000đ

Hướng dẫn lập Thuyết minh báo cáo tài chính

Trịnh Hồng Khánh

(0)
1.200.000đ
120.000đ

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Trịnh Hồng Khánh

(1)
1.400.000đ
140.000đ

Sử dụng Pivot Table trong kế toán

Trịnh Hồng Khánh

(0)
599.000đ
60.000đ

Chia sẻ kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra thuế

Trịnh Hồng Khánh

(6)
495.000đ
49.500đ

Giao dịch liên kết

Trịnh Hồng Khánh

(2)
299.000đ
29.900đ

Phòng ngừa rủi ro trong thanh - kiểm tra thuế Online

Trần Thị Ngọc Diệp

(4)
1.200.000đ
600.000đ

Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro Online

Trần Thị Ngọc Diệp

(1)
1.500.000đ
750.000đ

Nhận diện rủi ro và tối ưu chi phí Thuế Online

Trần Thị Ngọc Diệp

(7)
1.200.000đ
799.000đ

Thanh tra - Kiểm tra thuế

Trần Thị Ngọc Diệp

(5)

1.200.000đ

Kế toán chi phí

Phan Tuấn Nam

(0)

Miễn phí

Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

GV Khóa Kế Toán Quản Trị

(0)

Miễn phí

Kế toán tổng hợp thực chiến

GV Khóa Kế toán tổng hợp

(6)

9.900.000đ

Lớp kế toán các công ty Logistic và Forwarder Online

Vũ Việt Hương

(3)
2.788.000đ
1.620.000đ

Các gói khóa học