Webketoan VNews 02 (0822) Bản tin cập nhật chính sách thuế

Bản tin nghiệp vụ bằng video được phát hành hàng tháng.

92 Học viên

Giới thiệu khóa học


Bản tin Webketoan số 2

Lợi ích từ khóa học

  • Bạn sẽ cập nhật những bản tin về chính sách mới nhất trong lĩnh vực tài chính kế toán

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Chủ đề 1: Điểm tin cập nhật
1 Bài
0- Tổ chức triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP

2:37

Chủ đề 2: Thuế GTGT
6 Bài
1 - Hoá chất cơ bản có được giảm thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP không?

1:43

2 - Mua HHDV của 1 nhà cung cấp nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên

1:43

3 - Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu

0:50

4 - Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động vận tải quốc tế

0:47

5 - Thuế suất GTGT đối với cung ứng dịch vụ tư vấn cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

1:03

6 - DN bán hàng nhập khẩu ghi thuế suất thuế GTGT bằng thuế suất khi nhập khẩu nhưng thấp hơn mức thuế suất quy định thì xử lý thế nào?

2:00

Chủ đề 3: Quy định về hóa đơn
16 Bài
7 - Hướng dẫn đăng ký, sử dụng và cung cấp thông tin hóa đơn điện tử

9:58

8 - Sử dụng mẫu 04/SS-HĐĐT trong trường hợp nào?

0:53

9 - Về việc sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

2:07

10 - Có được lập chung một hoá đơn vào cuối ngày khi cung cấp dịch vụ có giá trị nhỏ và khách không lấy hoá đơn?

3:28

11 - Cách lập hoá đơn có áp dụng chiết khấu thương mại theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

1:52

12 - Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn chiết khấu thương mại đã lập

1:04

13 - Lập hóa đơn chiết khấu thương mại có sai sót

2:44

14 - Lập hóa đơn điều chuyển tài sản cho đơn vị phụ thuộc

1:41

15 - Hủy hóa đơn đã phát hành, xử lý điều chỉnh, thay thế hóa đơn không thực hiện được do lỗi tổ chức cung cấp dịch vụ

2:17

16 - Lập hóa đơn xuất trả hàng như trường hợp bán hàng

0:34

17 - Thời điểm kê khai thuế đối với hoá đơn trả lại hàng, hoá đơn điều chỉnh, thay thế

0:53

18 - Về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

3:38

19 - Lập hoá đơn vào ngày 07 tháng sau nhưng khai thuế GTGT vào tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ

3:09

20 - Về quyền truy cập để tra cứu hóa đơn điện tử

1:48

21 - Ứng dụng đọc và kiểm tra hóa đơn điện tử

0:58

22 - Về việc triển khai, vận hành hoá đơn điện tử

1:38

Chủ đề 4: Thuế TNCN
4 Bài
23 - Về chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC

4:21

24 - Thuế TNCN và thuế TNDN đối với khoản chi chuyên gia

1:15

25 - Chi trả tiền tử tuất cho người lao động không tính thuế TNCN

1:48

26 - Thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài

0:55

Chủ đề 5: Thuế NTNN
2 Bài
27 - Khai thuế nhà thầu đối với hãng hàng không nước ngoài

3:39

28 - Về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

2:14

Chủ đề 6: Thuế TNDN
5 Bài
29 - Về chính sách thuế đối với khoản chi tài trợ cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam

1:54

30 - Về việc ghi nhận chi phí giá vốn đối với khoản chi phí hỗ trợ cho khách hàng mua bảo hiểm

0:37

31 - Chính sách thuế đối với khoản chi phí khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên

1:01

32 - Về trích khấu hao tài sản cố định và chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN

2:04

33 - Chi phí được trừ khi ủy quyền bên thứ ba thanh toán hợp đồng mua bán và khoản hỗ trợ tài chính từ Công ty mẹ

1:21

Chủ đề 7: Quản lý thuế
4 Bài
34 - Khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính cho các hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc khác địa bàn

1:41

35 - Về việc phân bổ thuế GTGT và thuế TNDN đối với là cơ sở sản xuất tại địa bàn cấp tỉnh, thành phố khác trụ sở

2:39

36 - Về việc khấu trừ thuế GTGT đã nộp của hoạt động xây dựng tại địa bàn cấp tỉnh khác với trụ sở chính

1:24

37 - Doanh nghiệp có được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng không?

4:07

Thông tin giảng viên

- Nhóm GV Webketoan

Đội giảng viên và cố vấn trực thuộc Webketoan Edu

  1. Đỗ Nguyên Bình
  2. Trịnh Hồng Khánh
  3. Trần Hoàng Long
  4. Phan Thanh Nam
  5. Phan Tuấn Nam
  6. Nguyễn Hải Tâm
  7. Phan Thị Toàn
  8. Vũ Việt Hương

Phụ trách kỹ thuật video

  1. Phạm Thị Hằng

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Webketoan VNews 06 (1222) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 5 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 05 (1122) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 62 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 04 (1022) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Trịnh Hồng Khánh
(0) 65 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 03 (0922) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 89 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 01 (0722) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 105 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)