Chia sẻ kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra thuế

Trịnh Hồng Khánh

(5)

495.000đ

Giao dịch liên kết

Trịnh Hồng Khánh

(0)

299.000đ

Phòng ngừa rủi ro trong thanh - kiểm tra thuế Online

Trần Thị Ngọc Diệp

(4)
1.000.000đ
600.000đ

Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro Online

Trần Thị Ngọc Diệp

(0)
1.000.000đ
600.000đ

Phòng ngừa rủi ro khi thanh - kiểm tra thuế Zoom Online

Trần Thị Ngọc Diệp

(5)

1.200.000đ

Các gói khóa học