Kế toán cơ bản ngành F&B Online

Vũ Việt Hương

(2)
799.000đ
199.000đ

KẾ TOÁN CĂN BẢN NGÀNH F&B

Vũ Việt Hương

(2)
1.000.000đ
700.000đ

Giao dịch liên kết

Trịnh Hồng Khánh

(2)

299.000đ

Phòng ngừa rủi ro trong thanh - kiểm tra thuế Online

Trần Thị Ngọc Diệp

(4)
1.200.000đ
600.000đ

Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro Online

Trần Thị Ngọc Diệp

(1)
1.500.000đ
750.000đ

Nhận diện rủi ro và tối ưu chi phí Thuế Online

Trần Thị Ngọc Diệp

(7)
1.200.000đ
799.000đ

Thanh tra - Kiểm tra thuế

Trần Thị Ngọc Diệp

(5)

1.200.000đ