Báo cáo tài chính

Lập Báo Cáo Tài Chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Trịnh Hồng Khánh

(5)
2.000.000đ
1.400.000đ

Kiểm tra các sai sót thường gặp khi lập Báo cáo tài chính

Trịnh Hồng Khánh

(0)
1.499.000đ
150.000đ