Thanh toán chuyển khoản

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ WEBKETOAN

Số TK: 19133683811018

Mở tại ngân hàng: TECHCOMBANK HCM

Nội dung chuyển khoản "Họ tên; Mã_đơn_hàng, mobile: số_điện_thoại"

Ví dụ: "Nguyễn Văn A_12345_0912345678"